Privacy statement

Algemeen

Alta Medical BV respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Alta Medical BV verwerkt.

Alta Medical BV verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Alta Medical BV verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van medisch advies, waaronder op gebied van letselschade, geschillen met  verzekeraars en overige instellingen, second opinions en andere medische discussies.
 • innen van declaraties
 • bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Alta Medical BV verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Medische gegevens

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Alta Medical BV omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Alta Medical BV verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)

Delen van persoonsgegevens met derden

Alta Medical BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Als derde partij valt in elk geval aan te merken de arts(en) die het medisch advies in opdracht van Alta Medical BV opstelt, en de belangenbehartiger van de betrokkene.

Door Alta Medical BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Aanvullende afspraken worden gemaakt tussen Alta Medical BV en eventuele derde partijen over rechtmatige en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Alta Medical BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Met inachtneming van wettelijke voorschriften worden de in het dossier opgenomen gegevens omtrent de gezondheid van de cliënt gedurende 15 jaar bewaard, te rekenen vanaf de dag dat ze zijn vervaardigd of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit en worden daarna verwijderd en vernietigd.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Alta Medical BV
Avenue Concordia 80
3062 LL Rotterdam
info@altamedical.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Alta Medical BV neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Alta Medical BV te kunnen verbeteren, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Alta Medical BV op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Door gebruik te maken van de website(s) van Alta Medical BV geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden door derde partijen cookies geplaatst door het afspelen van video’s. Alta Medical BV heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Overzicht van gebruikte cookies
Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee we het gebruik van onze website kunnen analyseren en rapporten over de website-activiteit en internetgebruik kunnen samenstellen.

RetentieperiodeEén sessie tot 2 jaar
Namen_ga, _gid, _gat, _gaexp, _utm, __utmc, UTMD_, __utmv, __utmz, _gat_gtag_UA_ID, gadwp_wg_default_view, gadwp_wg_default_swmetric, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_dimension, gadwp_ir_default_dimension, gadwp_ir_default_swmetric, gadwp_ir_default_metric
WP_API Schema

Deze cookie maakt het mogelijk om Schema JSON-LD / SEO markup aan te bieden voor artikelen, evenementen, lokale bedrijven, producten, recepten, reviews en nog veel meer.

Retentieperiode365 dagen
Namenwp-api-schema-model, wp-api-schema-model_xxxxxx

Aanpassing privacy statement

Alta Medical BV heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met info@altamedical.nl.

Dit privacy statement is op d.d. 8 december 2018 vastgesteld.